EXFOLIATING SOCKS

219 kr

BESKRIVNING
Börja alltid med ett varmt fotbad på ca 15 min – detta gör att behandlingsvätskan i Dermatrisse Exfoliating Socks effektivt kan tränga igenom lagren av gammal hud. Smörj sedan in de områden du inte önskar behandla, t.ex. ovanpå fötterna, med vaselin.

Klipp upp sockorna längs den markerade linjen.
Trä på dig sockorna och se till att de sitter tätt undertill så att vätskan i sockorna kan tränga in ordentligt.De två tejpremsorna använder du för att sluta sockorna tätt runt fötterna. Sätt sedan på dig ett par vanliga strumpor för att hålla behandlingsvätskan mot dina fötter.
Låt sockorna sitta på i 2 timmar.
Ta sedan av dig sockorna och tvätta fötterna med varmt vatten för att få bort kvarvarande behandlingsvätska.
Efter 3-8 dagar börjar död hud och hudförhårdnader att flagna från dina fötter. Effekten kan pågå 1-3 veckor.Dra aldrig bort död hud med våld då detta kan orsaka skador på din hud.
Att tänka på:
Undvik att använda lotion eller mjukgörande krämer under behandlingsprocessen då detta minskar effekten av behandlingen.Bör inte användas oftare än var tredje månad.

Varningar och upplysningar:
Håll produkten borta från eld och förvara den utom räckhåll för barn.Produkten skall inte användas av barn under 12 år.
Sockorna skall bara användas en gång och endast på fötter.
Släng använda sockor. Undvik att få produkten i ögonen.

Använd inte produkten om du :
a) är överkänslig mot någon av ingredienserna i Matrisse Exfoliating Socks
b) har irriterad eller känslig hud på fötterna
c) har öppna sår på fötterna
d) lider av nagelsvamp och/eller fotsvamp
e) har diabetes utan att först rådgöra med din läkare.

Avsluta omedelbart behandlingen om du upplever kraftigt brännande känsla eller klåda och skölj/tvätta med tvål och ljummet vatten.
Observera att det är helt normalt att känna en viss kylande, stickande och lätt svidande känsla under behandlingen.
Undvik direkt solljus på fötterna 1 vecka efter avslutad behandling, då din hud kommer vara extra känslig för UV-strålning.
Rekommenderas inte för gravida eller ammande kvinnor, rådgör med läkare vid användning.

Innehåll:
Ingredients : Aqua, Alcohol, Glycerin, Urea, Lactic Acid, Glycolic Acid, Citrus Medica Limonum Oil, Salicylic Acid, Polyquaternium-10, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Hydroxide, Tocopherol,Limonene

Hur fungerar Dermatrisse Exfoliating Socks :
Hudens celler förnyas var 28:e dag hos friska personer och frisk hud.
Hudförhårdnader uppkommer till följd av att huden under fötterna förtjockas när den utsätts för slitage och tryck.
Trycket medför också att underliggande hudlager blir ömma.
Vätskan i sockorna hjälper att avlägsna förhårdnader och död hud samt förebygger bildning av sprickor.
Produkten är baserad på en utomordentlig kombination av fuktbindande och keratolytiska substanser som minskar bindningskrafterna mellan corneocyterna , cellerna i stratum corneum (hudens yttersta lager). I förhårdnaderna har halten av hudens egna lågmolekylära fuktbindare (NMF=Natural Moisturizing Factor) minskat markant och genom att använda Matrisse Exfoliating Socks återställs den balansen.
Exempel på sådana ämnen är mjölksyra och karbamid som ingår i produktblandningen.
Kombinationen av alfa- och betahydroxisyror samt glycerin och citrusolja kommer att öka hudens fuktbindande förmåga och elasticitet.
Fötterna blir mjukare, vackrare och det gör mindre ont.

1par

How Does Dermatrite Exfoliating Socks Work:

The skin’s cells are renewed every 28 days in healthy people and healthy skin.
Skin hardening occurs as a result of thickening of the skin under the feet when exposed to wear and tear.
The pressure also causes underlying skin layers to become sore.
The fluid in the socks helps remove hardness and dead skin as well as prevent cracking.
The product is based on an excellent combination of moisture-binding and keratolytic substances that reduce the binding forces between the corneocytes, the cells in the stratum corneum (the skin’s outer layer). In the perforations, the skin’s own low molecular weight moisture binder (NMF) has decreased significantly, and using Matrisse Exfoliating Socks restores that balance.
Examples of such substances are lactic acid and urea that are included in the product mix.
The combination of alpha and beta hydroxy acids and glycerin and citrus oil will increase the skin’s moisture-binding ability and elasticity.
Your feet become softer, more beautiful and less painful.

Always start with a warm foot bath in about 15 minutes – this allows the treatment fluid in Dermatrisse Exfoliating Socks to effectively penetrate the layers of old skin. Then lubricate the areas you do not wish to treat, for example. On the feet, with petroleum jelly.

1. Cut the socks along the marked line.
2. Tighten the socks and make sure they are sealed underneath so that the liquid in the socks can penetrate properly. The two tape strips are used to close the socks tight around your feet. Then put on a pair of regular socks to keep the treatment fluid against your feet.
3. Leave the socks on for 2 hours.
4. Then remove the socks and wash your feet with warm water to remove remaining treatment fluid.
5. After 3-8 days, dead skin and skin patches start to flutter from your feet. The effect may last 1-3 weeks. Never remove dead skin with violence as this may cause damage to your skin.

To consider:
Avoid using lotions or softening creams during the treatment process as this reduces the effect of treatment. Do not use more often than every three months.

Warnings and information:
Keep the product away from fire and keep it out of reach of children. The product should not be used by children under 12 years.
The socks should only be used once and only on feet.
Throw used socks. Avoid getting the product in the eyes.

Do not use the product if you:
A) Is hypersensitive to any of the ingredients in Dermatrisse Exfoliating Socks
B) Have irritated or sensitive skin on the feet
C) Have open wounds on the feet
D) Suffer from nail fungus and / or athlete’s foot
E) Have diabetes without first consulting your doctor.

Immediately discontinue treatment if you experience severe burning sensations or itching and rinse / wash with soap and lukewarm water.
Note that it is quite normal to feel a certain chilling, tingling and slightly dizzying feeling during treatment.
Avoid direct sunlight on your feet 1 week after discontinuation, then your skin will be extra sensitive to UV radiation.
Not recommended for pregnant or lactating women, consult a doctor when using.

Content:
Ingredients: Aqua, Alcohol, Glycerin, Urea, Lactic Acid, Glycolic Acid, Citrus Medica Limonum Oil, Salicylic Acid, Polyquaternium-10, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Hydroxide, Tocopherol, Limonene

FacebookTwitterGoogle PlusPinterest